วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Humanities)

ISSN 0125-2860

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Journal Homepage Image

                                               บทบรรณาธิการ

     วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ฉบับนี้ ปรับรูปโฉมใหม่เพื่อต้อนรับกับวัฒนธรรมการอ่านที่เปลี่ยนไป โดยปรับขนาดให้มีความกระทัดรัด สะดวกแก่การพกมามากขึ้น สำหรับเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยบทความพิเศษ เรื่อง "CSR กับการพัฒนาประเทศ" ของ จิตติ  มงคลชัยอรัญญา ซึ่งเป็นบทความที่ทันสมัยเหมาะกับวงการพัฒนาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงแนวคิดด้านการพัฒนาควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายในด้านการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงกันกับเรื่องตวามรับผิดชอบ บทความของ ณัฐชา วอเพ็ชร และ ธีรัตม์  แสงแก้ว เรื่อง "แนวคิดเรื่องเสรีภาพและความรับผิดชอบของฌ็อง-ปอล ซาร์ตร์ (Jean-Paul Sartre)กับเสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน" เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของทั้งสองแนวคิดนี้ว่า มีความสอดคล้องและความแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนั้นบทความทางด้านจิตวิทยาอีก 3 บทความ ก็มีความร่าสนใจเกี่ยวเนื่องกัน โดยบทความเกี่ยวกับบุคลิกห้าองค์ประกอบ 2 เรื่อง คือ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิภาพห้าองค์ประกอบ การกำหนดเป้าหมายความผูกพันต่อเป้าหมายและพฤติกรรมการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง" ของ สมรรถพงศ์  ขจรมณี และ รัชนีวรรณ วินิชย์ถนอม เป็นบทความที่ศึกษาระดับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การกำหนดเป้าหมาย ความผูกพันต่อเป้าหมายและพฤติกรรมการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพ และบทความเรื่อง "ความผูกพันต่อองค์การ บุคลิกห้าองค์ประกอบและความสุขในการทำงานของพยาบาล โดยมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นตัวแปรสื่อ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง" ของ อาริญา  เฮงทวีทรัพย์สิริ และ ศรีเรือน แก้วกังวาล ก็เป็นบทความที่สะท้อนถึงประเด็นเรื่องความสุขซึ่งกำลังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการพัฒนาประเทศและพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็นความสุขในระดับสังคม ระดับองค์การ หรือปัจเจกก็ล้วนมีความสำคัญ ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งของประเด็นความสุขสามารถเชื่อมโยงได้กับบทความของ กรกฎ  ศรีปลั่ง และ พนมพร  พุ่มจันทร์  เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุข ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร"

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เปิดรับบทความในระบบวารสารออนไลน์       ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ http://information.soc.ku.ac.th/ojs/index.php กองบรรณาธิการยินดีต้อนรับบทความของนักวิชาการที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง                                                                                            บรรณาธิการ


Vol 6, No 1 (2015)

Table of ContentsCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 0125-2860